Konsulentë telefonikë

Webidoo S.p.A. një kompani lider në tregun digjital, është duke kërkuar konsulentë telefonikë për zyrën e Tiranës.

Webidoo frymëzohet nga modelet e ndryshme të call center-ve , duke u larguar nga ai tradicional, dhe ndërkohë klientet me të cilët punojmë janë kompani që kanë shprehur interes për shërbimet tona digjitale në të kaluarën.

Kjo i bën ata të përgatitur për ne dhe të gatshëm për të dëgjuar sugjerimet tona. Ekipi ynë ka një qasje profesionale dhe kompetente duke e mbështetur klientin në çdo fazë të procesit, duke i udhëhequr ata drejt llojit të produktit që i përshtatet më së miri nevojave të tyre.

Kërkesat:

15 profesionistët e sektorit që ne do të zgjedhim do të jenë të gatshëm të :

 • Menaxhon telefonatat në dalje për klientët potencialë
 • Interpreton nevojat e klientit dhe propozon shërbimin më të përshtatshëm që është në dispozicion;
 • Kandidati ideal plotëson kërkesat e meposhtme:
 • Njohuri e shkëlqyer e gjuhës italiane – niveli C1;
 • Prirje për aktivitetin tregtar;
 • Aftësi të mira të komunikimit në ekip;
 • Ekspernience prej të paktën 6 muajsh në call center-i në sektorin e shitjeve e shërbimeve për kompanitë;
 • Bashkëpunim ne grup;
 • Aftësia për të punuar për realizimin objektivave.

Çfarë ofrojmë:

 • Orari i punës nga e hëna në të premte deri në orën 6.30;
 • Ditet e pushimit të shtunën dhe të dielën + festat kombëtare shqiptare;
 • Kontratë e rregullt e punës sipas ligjit me pagë bazë neto që fillon nga 350 lekë /ora;
 • Lista me emra të klienteve potencialë
 • Bonuse të përsëritura të lidhura me rezultatet e marra gjatë muajit;
 • Mjedis i punës komod me mundësinë e rritjes së shpejtë profesionale brenda stafit te Shërbimit të Konsumatorëve Digjital;
 • Trajnim i paguar me 2000 Leke neto në ditë;
 • Kontribimet e paguara sipas normativave ligjore.

Webidoo S.p.A. azienda leader nel mercato digital web, è in cerca di consulenti telefonici per la sede di Tirana.

Webidoo si ispira a un modello di call center diverso da quello tradizionale in quanto i clienti con cui lavoriamo sono aziende che già in passato hanno manifestato interesse per i nostri servizi digitali.

Questo li rende ben predisposti nei nostri confronti e pronti ad ascoltare i nostri suggerimenti. Il nostro team ha un approccio professionale e competente e affianca il cliente in ogni fase della lavorazione, guidandolo verso il tipo di prodotto più adatto alle sue esigenze.

Requisiti richiesti:

I 15 professionisti del settore che andremo a selezionare dovranno essere in grado di:

 • Gestire le telefonate in uscita verso i potenziali clienti
 • Interpretare le esigenze del cliente e proporre il servizio più indicato tra quelli a disposizione
 • Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
 • Ottima conoscenza della lingua italiana – livello C1;
 • Propensione all’attività commerciale;
 • Buona capacità di comunicazione in team;
 • Esperienza pregressa di almeno 6 mesi in un contact center nella vendita di servizi alle aziende;
 • Spiccata predisposizione al team working;
 • Capacità di lavorare per obiettivi.

Cosa offriamo:

 • Orario di lavoro dal lunedì al venerdì fino alle 18:30;
 • Riposo il sabato e domenica + festivi nazionali albanesi;
 • Regolare contratto di lavoro a norma di legge con stipendio base netto a partire da 350 Leke/ora;
 • Liste di nominativi da chiamare di altissima qualità;
 • Importanti bonus collegati ai risultati ottenuti nel corso del mese;
 • Ambiente lavorativo di prima scelta, con possibilità di rapida crescita professionale all’interno del nostro Digital Customer Service;
 • Formazione pagata a 2000 Leke netti al giorno;
 • Contributi pagati a norma di legge.

Per informazioni contattare su Whatsapp il 0697513821

Candidati

NB. Il CV dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679 ed attestazione di veridicità ai sensi del DPR n.445/2000. Il presente annuncio è rivolto ad ambo i sessi, ai sensi della normativa vigente.